Skip to content

Privacy Statement

Privacy Statement

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die BaanFactor verwerkt.
BaanFactor hecht veel waarde aan zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, klanten en websitebezoekers.

In deze Privacy Statement geven we u inzicht in hoe BaanFactor omgaat met de verwerking van privacy-gevoelige informatie.

Persoonsgegevens die we verwerken
Afhankelijk van uw situatie verwerkt BaanFactor verschillende persoonsgegevens.
– Naam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Gegevens die u verstrekt in een Curriculum Vitae (CV) en motivatiebrief;
– Adres en woonplaats;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Inschrijfvoorkeuren en beschikbaarheid;
– Vakgebieden.

Wanneer u gaat werken voor een opdrachtgever komt daar nog bij:
-BSN;
-Bankrekeningnummer;
-Kopie geldig legitimatiebewijs;
-Indien van toepassing: referenties en getuigschriften;
-Indien noodzakelijk: werkvergunningen;
-Indien noodzakelijk: Verklaringen Omtrent Gedrag;
-Overige gegevens die nodig zijn voor onze administratie en u bewust aan ons verstrekt.

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken
Als intermediair is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om onze diensten goed uit te kunnen voeren, van het bemiddelen van werk tot administratie. Specifiek verzamelen we persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:
-Om een arbeidscontract op te kunnen stellen tussen werkgever en werknemer;
-Om werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in contact te brengen;
-Om uw geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen;
-Om het inloggen en het gebruik van BaanFactor voor u mogelijk te maken;
-Om een pre-employment screening te kunnen toepassen wanneer dit is vereist;
-Om u te benaderen met mogelijke vacatures (job alert) en andere mogelijkheden;
-Overige gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan onze wettige verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BaanFactor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en houdt zich aan wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
BaanFactor deelt persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van persoonsgegevens aan opdrachtgevers, opleidingsinstanties en overheidsinstanties als de Belastingdienst. Daarnaast maken we gebruik van software en diensten van derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BaanFactor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten
U heeft rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen via: info@baanfactor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). We reageren binnen maximaal 2 weken op uw verzoek. We willen u ten slotte op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
BaanFactor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@baanfactor.nl.

Wijzigingen
BaanFactor behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.

Solliciteren

  • Max. bestandsgrootte: 512 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 512 MB.