Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals deze gehanteerd worden door BaanFactor.
BaanFactor is een handelsnaam en staat als organisatie in Portugal geregistreerd onder NIF-nummer: 305957031, op naam van Silvia Octavia Victoria Ott. Het BTW nummer is: PT305957031.

Indien en voor zover BaanFactor één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit, en er tussen BaanFactor en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten, c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in document opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Diensten
1.1. Werving & Selectie is de opdracht waarbij BaanFactor zich gaat inspannen om één of meer kandidaten voor u te werven en te selecteren. BaanFactor zal deze kandidaten schriftelijk en/of mondeling bij u introduceren. Deze kandidaten zullen rechtstreeks bij u in dienst treden dan wel rechtreeks in opdracht van u diensten te verrichten.
1.2. Detacheren is de opdracht waarbij BaanFactor zich gaat inspannen om één of meer kandidaten voor u te werven, selecteren en ter beschikking zal stellen voor werk. BaanFactor zal deze kandida(a)t(en) mondeling en/of schriftelijk bij u introduceren. Deze kandidaten zullen bij u te werk gesteld worden om in uw opdracht en onder uw leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
1.3 Schrijven en/of publiceren van een of meerder vacatures is de opdracht waarbij BaanFactor zich gaat inspannen om, indien gewenst, een wervende tekst voor uw vacature te schrijven en/of de uiteindelijke vacaturetekst voor u via diverse (media)kanalen te publiceren. Het publiceren van een vacature heeft een standaard looptijd van 30 dagen en is eventueel, in afstemming, te verlengen.

Artikel 2 : Tarieven
2.1 Tarief Werving en Selectie: hiervoor hanteert BaanFactor een tarief dat is gebaseerd op een % van het bruto jaarloon, inclusief vakantiegeld en eventueel vastgelegde bonussen en/of een 13e maand. Dit is exclusief BTW. Dit tarief wordt van te voren overeengekomen.
Het tarief wordt gefactureerd in 2 termijnen, mits anders overeengekomen ; 50% bij aanvangsdatum en 50% na de proefperiode. Mocht de kandidaat om welke reden dan ook stoppen met de werkzaamheden binnen de proefperiode, vervalt de 2e termijn.
2.2 Tarief Detacheren/Uitzenden: hiervoor hanteert BaanFactor een uurtarief dat gebaseerd is op een omrekenfactor (Bruto uurloon x omrekenfactor = uurtarief). Dit tarief is exclusief BTW.

Artikel 3: Voorwaarden
2.3 De inleeneermijn die BaanFactor hanteert ( niet van toepassing bij Werving en selectie) bedraagt ten minste 1040 gewerkte uren. Hierna kunt u kosteloos een arbeidsverhouding met de ter beschikking gestelde kandidaat aangaan.
Indien u voor de periode van 1040 uren een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met een kandidaat, wordt door BaanFactor een
fee aan u in rekening gebracht, tenzij u anders bent overeengekomen.
Bij een opdracht voor onbepaalde tijd (er is géén einddatum afgesproken) zal deze fee 30% van het opdrachtgeverstarief over 1040 uren bedragen. Van de 1040 uren worden de reeds door de kandidaat bij u via BaanFactor gewerkte uren afgetrokken.
Bij een opdracht voor bepaalde tijd wordt 30% van het opdrachtgeverstarief over de nog resterende duur van de opdracht in rekening gebracht. Deze fee zal echter nooit lager zijn dan 30% van het opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de reeds gewerkte uren. De regeling zoals die geldt bij een opdracht voor onbepaalde tijd is dus de minimumregeling.
2.4. Het is verboden om kandidaten – of een op enigerlei wijze door BaanFactor geïntroduceerde kandidaat – in dienst te nemen binnen een periode van 6 maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of het niet slagen van de opdracht tot werving en selectie/detacheren. Indien dit, om wat voor reden dan ook, toch gebeurt bent u BaanFactor een bedrag van minimaal € 25.000,- verschuldigd.

Artikel 3: Betalingstermijnen
3.1.De betalingstermijn van de door BaanFactor verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum, mits anders overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn bent u in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
3.2 Indien u in verzuim bent, bent u aan BaanFactor een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. U bent daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met een contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan BaanFactor de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
BaanFactor is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en selecteren ten behoeven van indiensttreding en/of te werk stelling bij u als opdrachtgever. Voorstellen van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van een goed vakmanschap: BaanFactor gaat er daarbij vanuit dat de verkregen informatie en referenties juist zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat. BaanFactor sluit elke aansprakelijk uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij u als opdrachtgever in dienst zijn getreden. U als opdrachtgever aanvaard dat BaanFactor op geen enkele wijze aansprakelijk is voor terkortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die BaanFactor heeft geselecteerd.

Artikel 5: Wet bescherming persoonsgegevens
Om haar diensten beschikbaar te kunnen stellen en om de kandidaat via BaanFactor aan werk te helpen, heeft BaanFactor de kandidaat verzocht zijn persoonsgegevens te verstrekken. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door of ten behoeve van (de activiteiten van) BaanFactor is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, evenals het binnen de onderneming geldende privacystatement. Via inschrijving bij BaanFactor heeft de kandidaat de privacystatement reeds ontvangen.

Solliciteren

  • Max. bestandsgrootte: 512 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 512 MB.